sierpnia 06, 2018

Wolontariusz zza granicy - wrażenia po roku szkolnym - Część 2

Witajcie! Nadszedł czas słonecznego urlopu, ale także czas podsumowań. Dlatego dziś przygotowałam dla Was wpis z podsumowaniem mojej współpracy z Emilie, a przygotowałyśmy go wspólnie w formie małego wywiadu :) zapraszamy!

1.Jak znalazłaś program EVS?

Przede wszystkim usłyszałam o nim, ponieważ mój przyjaciel realizował go w Portugalii. Kiedy wyjaśnił mi, o co w tym chodzi, zaczęłam sama szukać informacji w internecie, przez stronę Erasmus+. Spodobał mi się ten pomysł, więc zaczęłam szukać projektów na stronie Youth European Portal, który zbiera wszystkie projekty EVS w Europie.

1. How did you find an EVS program?
First of all, I heard about EVS because one of my best friend was doing an EVS in Portugal. After he explained me the concept, I made my own research on internet through the Erasmus + website. I liked the concept,so then I searched for projects in the Youth European Portal, that gather all EVS projects in Europe.

2. Dlaczego zgłosiłaś się do programu?

Zgłosiłam się, ponieważ właśnie kończyłam magisterkę i poczułam, że to dobry moment żeby żyć takim doświadczeniem, jakim jest EVS. Co więcej, lubię być zaangażowana w różne, przydatne projekty. Dodatkowo chciałam mieć wpływ na poziomie lokalnym w jednym, konkretnym państwie, ponieważ ten projekt dawał mi okazję do poznania nowej kultury i nowego kraju.

2      2. Why did you apply?
I applied because in that moment I was finishing my master degree, and I felt it was the right moment to live an experience like EVS. Moreover, I like to be involve in different project that can be useful. I also wanted to make an impact at local level in one particular country, because this project gave me the opportunity to know a new culture and country.

3. Dlaczego wybrałaś Polskę? Co wiedziałaś o naszym kraju, zanim tu przyjechałaś?
Wybrałam Polskę, ponieważ chciałam poznać nowe państwo i wyjść poza moją strefę komfortu, bo podczas moich poprzednich wyjazdów znałam przynajmniej trochę języka lub kultury. Chciałam dowiedzieć się więcej o tej części Europy, dlatego wybrałam Europę Wschodnią. Później zobaczyłam projekt "Kids and Peace" i byłam nim bardzo zainteresowana. Przed przyjazdem do Polski nie wiedziałam wiele, tylko trochę faktów o historii związanej z II Wojną Światową, wiedziałam też o istnieniu takiego pięknego miasta jak Kraków :)

3. Why did you choose Poland? What did you know about that country before you came here?
I choose Poland because I wanted to discover a new country and be out of my confort zone, because in my previous experiences in foreign countries I knew at least a little bit the language or the culture. I wanted to discover more about this part of Europe, that why I choose East Europe. Then I saw the project of Kids and Peace and I was really interested in this project that’s why I also came to Poland.
Before coming to Poland I didn’t know a lot about this country, just some facts about history with the Second World War and I also knew that there were really beautiful city such as Krakow.4. Co robiłaś zanim dołączyłaś do projektu?
Przed projektem kończyłam studia magisterskie na kierunku lingwistyka i stosunki międzynarodowe. Pierwszy semestr ukończyłam we Francji, później przeniosłam się do Irlandii, aby odbyć staż w organizacji pozarządowej na polu solidarności między Irlandią i Ameryką Łacińską.


4. What were you doing before EVS?
Before EVS I was doing my last year of my master degree in languages and international relations. I did my first semester in France and then I went to Ireland in order to do an internship in an NGO in the field international solidarity between Ireland and Latin America.

5. Jak czułaś się podczas pierwszego dnia w przedszkolu? Jaka była Twoja opinia?
Pierwszego dnia czułam się właściwie szczęśliwa, szczególnie, kiedy zobaczyłam te wszystkie dzieciaki, z którymi będę pracować. Moja koordynatorka, Agnieszka, dodatkowo wytłumaczyła mi jak działa przedszkole, była dla mnie przemiła już od pierwszej chwili, więc czułam się pewnie. Czułam jednak trochę presji, ponieważ chciałam wypaść jak najlepiej, ponieważ przedszkole obdarzyło mnie zaufaniem.

5. How were you feeling during your first day in kindergarden? What was your opinion?
During my first day in Kindergarden I felt very happy actually, specially when I saw for the first time all the kids I was going to work with. My coordiantor, Agnieszka, also explain to me the operation of the kindergarden, she was really nice to me since the first minute so I felt confident. I also felt a little bit pressure because I wanted to do things right, because the kindergarden trust me for this project.

 
6. Jak poradziłaś sobie z faktem, że podczas pracy z dziećmi nie mówiłaś zbytnio po polsku?
Na początku, prawdę mówiąc, było trudno, ponieważ chcesz się dzielić sobą z dziećmi, ale masz w sobie tą barierę. Ale zaczęłam używać języka ciała, porozumiewać się gestami i kilkoma słowami, których się nauczyłam. Tak naprawdę dzieci nie zwracają na to dużej uwagi, jeśli czują, że jesteś miły i chcesz się z nimi bawić, będą wtedy dla ciebie naprawdę wspaniałe.

6. How did you manage, when you were working with kids and you didn’t speak much Polish?
In the begining it was difficult to say the truth, because you want to share more with the kids, but you feel that you have this barrier. But then I start to use a lot the body language, and also some words in Polish that I learnt. Actually, kids don’t really care, if they feel that you are nice and you want to play with them they will be amazing with you.

7. Jaki był najlepszy moment w trakcie tego roki szkolnego?
Najlepszym momentem było zakończenie roku przedszkolnego, kiedy dzieci występowały przed rodzicami, było mi bardzo miło być częścią całego przedszkola. Ale tak naprawdę mam wiele dobrych wspomnień z dziećmi, z zabaw w i poza przedszkolem.

7.What was the greatest moment during this year?
The greastest moment for me was in June when all the kids did the final show of the year for the parents, it was so nice to be with them and all the kindergarden.
But actually, I have a lot of good memories with them in the kindergarden playing outside and inside the kindergarden.

8. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z przedszkola?
Wydaje mi się, że najpiękniejszym momentem był ten, w którym czułam się przeziębiona i przyszłam do przedszkola. Byłam zmęczona, i wydaje mi się, że część dzieci zdawała sobie z tego sprawę i starały się mnie rozbawić, jedno z nich przytuliło mnie znienacka, a inne przyniosło mi zabawki. To było bardzo miłe, dzieci rozumieją więcej niż możemy od nich oczekiwać.

8. What is your best memory from the kindergarden?
I guess one of the most beautiful for me when I was a little bit sick I went to the kindergarden and I was feeling tired and I guess some of the kids realized that and they tried to put me more happy, one kid give me a hug suddently and an other one gave to me a lot of toys to play with me. It was really nice, kids understand a lot more than what you expect.

9. Co najbardziej zaskoczyło cię w przedszkolu?
Chyba to, że bardzo przywiązałam się do dzieci. Poza tym, wszyscy w przedszkolu byli dla mnie bardzo mili, robili wszystko, żebym poczuła się w przedszkolu jak najlepiej, w szczególności moja koordynatorka.

9. What was the most suprising thing during your time in kindergarden?
I will say that I got attached a lot to the kids, really. Also, all the people in kindergarden were so nice to me, they did evrything for me to feel great in the kindergarden, espacially my coordinator.

10. Co możesz powiedzieć o naszej współpracy?
Moja współpraca z przedszkolem była świetna, dzieci naprawdę ciepło mnie przyjęły, tak jak wszyscy pracownicy przedszkola. Przeprowadzałam także wiele zabaw z dziećmi.

10. What can you say about our cooperation?
My cooperation with the kindergarden was great, the kids welcome me super well, as well as all the employees in the kindergarden. I also did some acivities with kids.

11. Proszę, napisz kilka słów dla nauczycieli, którzy będą brali udział w tym projekcie :)
Wolontariusz w twoim przedszkolu jest świetną sprawą z wielu powodów. Po pierwsze, dla dzieci, aby miały szansę przebywać z ludźmi z innych kultur, którzy nauczą ich, że świat jest różnorodny. To może być także okazja dla nauczyciela do pracy z ludźmi z odmienną przeszłością. I oczywiście, dajesz szansę wolontariuszowi na poznanie nowego kraju i tego, aby poczuł się jego częścią.

11. Please, write a couple words for teachers who will participate in this program :)
Having a volunteer in your kindergarden is great at different levels. First, for the kids, for them also to have the chance to be with people from different cultures, who teach them that the world is diverse. It also can be an opportunity for the teacher to work with people with different background. And of course, you give the chance to one volunteer to discover a new country and be really integrate in this country.
Moją współpracę z Emily mogę podsumować tylko jednym słowem - wspaniała :) Ten rok był dla mnie naprawdę ciężki z wielu powodów, nałożyło mi się wiele zmian - pozytywnych i mniej pozytywnych, ale mimo to starałam się wykonywać moją pracę najlepiej jak mogłam. Na początku roku poprosiłam moją koordynatorkę, Kasię, o pozytywnego, chętnego wolontariusza - i takiego dostałam, za co serdecznie dziękuję. Może nie udało nam się spędzić wiele czasu poza przedszkolem, ale nasza współpraca układała się świetnie. Emily nie bała się dzieci, była chętna do pomocy podczas przedstawień, uroczystości rodzinnych i wszelkich codziennych aktywności.

Nie mogę nie wspomnieć tu o projekcie, którego realizacji podjęłyśmy się wspólnie, i którego realizację możecie odnaleźć pod tym linkiem - Projekt Child - one hundred masks. Projekt zakładał realizację pięciu praw dziecka, podejmowanie z dziećmi różnorodnych aktywności w celu podniesienia ich świadomości. Na koniec projektu, w czerwcu, odbył się Piknik pod hasłem "Prawa dziecka- wolność człowieka", który był fantastycznym zwieńczeniem przedsięwzięcia. Życzę każdemu takiej współpracy i takich projektów do realizacji!

My cooperation with Emily could be summed up with only one word - awesome :) This year was really hard for me for many reasons, there was many changes - positive and not really, but despite this I tried to do my job as nicely as I could. At the beginning of the year I asked my coordinator, Kasia, to send me positive volounteer, someone, who's ready to work - and she send me one, so thank you for that! Maybe we didn't spend much time outside the kindergarten, but out cooperation was very well. Emily wasn't afraid of kids, she was willing to help during shows, family meetings and everyday activities.

I must say couple words about project, that we did together (and you can know more about it by clicking that link). "Child- one hundred masks" assumed the implementation of five children's rights, taking up some activities to raise they awareness. At the end of it, in July, we had a Picnic, and it was a fantastic complection of the project. i wish all of you a coordination like that, and projects like this!

Pozdrawiam,
Agnieszka 

PS mam nadzieję, że nie zrobiłam zbyt wielu baboli - mój umysł jest w stanie urlopowym ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Nauczycielka Przedszkola , Blogger